bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Dobrostan trzody chlewnej - obgryzanie ogonów u świń

Terytorium Polski oficjalnie uznane za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu.
Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.
W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.
Należy podkreślić, że program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń był realizowany w Polsce od ponad 15 lat. Łącznie stwierdzono i zwalczono chorobę w 19 382 stadach świń, w których wykryto 51 162 zakażonych świń.
Brak występowania choroby Aujeszkyego w Polsce od września 2020 r. pozwolił na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia ADV. W celu utrzymania przyznanego statusu będą kontynuowane badania w ramach stałego monitorowania choroby na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.
Aby utrzymać status obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, nadal będzie pobierana krew w stadach trzody chlewnej, jednak liczba pobieranych prób krwi od świń, będzie mniejsza niż przed uznaniem kraju. Jednocześnie w powiatach o dużej ilości stad trzody chlewnej, nie wszystkie stada będą musiały być badane w tym kierunku.


Kampania #EUChooseSafeFood- Bezpieczeństwo Żywności:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy - H5N1. Najważniejsze informacje:

  • Wirus nie jest groźny dla ludzi!
  • Akwen jeziora Powidzkiego nie zostaje zamknięty, jest dostępny dla mieszkańców, turystów, żeglarzy, wędkarzy etc.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:

  • Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem (mapka)
  • W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków
  • W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami
  • W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej)
  • Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane.
  • W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 722323157, Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983
  • W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki
  • Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.
Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco.

1. Zasady przeprowadzania kontroli przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

2. Pryszczyca- aktualna sytuacja epizootyczna

3. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

4. UBÓJ ZWIERZĄT – SZKOLENIE TEORETYCZNE

5. Antybiotyki w hodowli zwierząt gospodarskich

6. Wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

7. Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących działaność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów

8. Rolniczy Handel Detaliczny:

9.Ubój świń, owiec, kóz oraz cieląt na własny użytek.

10.Rejestr Podmiotów Paszowych.

11.Wykaz lekarzy weterynarii wystawiających świadectwa zdrowia bydło, owce, świnie, kozy

12. Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny

13. Obowiązek zgłoszenia martwego przeżuwacza

14. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

15. Zmiany w przepisach dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

16. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - ASF znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego z mięsa pozyskanego od świń ze strefy zagrożenia

17. ARiMR - informacja - druk zgłoszeń dwupodpisowy

18. Sektor spożywczy - wytyczne HACCP


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
ul. Prusa 3, 62-400 Słupca, tel. 63 275-19-83, fax 63 275-18-93Opublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 10.08.2023
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 10.08.2023
Dokument oglądany razy: 79 881