bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

SYSTEM JAKOŚCI QAFP nabór wniosków o przyznanie dopłat dla hodowców drobiu i trzody chlewnej - plakat

KOMUNIKAT - zapewnienie zwierzętom gospodarskim oraz domowym właściwych warunków utrzymywania

Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do:

1. zapewnienia stałego dostępu do świeżej, czystej wody.

2. zapewnienia ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (dostęp do zadaszonych/zaciemnionych miejsc).

zwierzęta domowe:
Art. 9. ust.1 ustawy o ochronie zwierząt: Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

zwierzęta gospodarskie:

§ 10. ust. 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej:
cielętom i świniom powyżej 2. tygodnia życia, kurom nioskom i kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej:
ust. 1. Bydłu, owcom, kozom, indykom, gęsiom, kaczkom, strusiom, przepiórkom, perlicom, lisom polarnym, lisom pospolitym, jenotom, norkom, tchórzom, królikom, szynszylom, nutriom, jeleniom i danielom zapewnia się stały dostęp do wody.
ust. 2. Konie poi się wodą co najmniej trzy razy dziennie.

Fundusz Ochrony Rolnictwa - ulotka; deklaracje - wpłaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy zachęca do udziału w zbiórce organizowanej przez Stowarzyszenie "Pokochaj Burka" na rzecz schroniska dla zwierząt w Katarzynowie. Informacje w linku oraz https://www.facebook.com/pokochajburka?locale=pl_PL

Wytyczne Głównego Lekarza dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu

Wykaz lekarzy weterynarii wystawiających świadectwa zdrowia bydło, owce, świnie, kozy w 2024 r.

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w 2024 r.

Komunikat HPAI dla hodowców drobiu: Treść komunikatu

Zasady postępowania z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej:
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zalecenia-GLW-w-postepowaniu-z-zywymi-rybami-przeznaczonymi-do-sprzedazy-detalicznej-/idn:2391

Dobrostan trzody chlewnej - obgryzanie ogonów u świń

Terytorium Polski oficjalnie uznane za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu.
Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.
W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.
Należy podkreślić, że program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń był realizowany w Polsce od ponad 15 lat. Łącznie stwierdzono i zwalczono chorobę w 19 382 stadach świń, w których wykryto 51 162 zakażonych świń.
Brak występowania choroby Aujeszkyego w Polsce od września 2020 r. pozwolił na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia ADV. W celu utrzymania przyznanego statusu będą kontynuowane badania w ramach stałego monitorowania choroby na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.
Aby utrzymać status obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, nadal będzie pobierana krew w stadach trzody chlewnej, jednak liczba pobieranych prób krwi od świń, będzie mniejsza niż przed uznaniem kraju. Jednocześnie w powiatach o dużej ilości stad trzody chlewnej, nie wszystkie stada będą musiały być badane w tym kierunku.


Kampania #EUChooseSafeFood- Bezpieczeństwo Żywności:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy - H5N1. Najważniejsze informacje:

  • Wirus nie jest groźny dla ludzi!
  • Akwen jeziora Powidzkiego nie zostaje zamknięty, jest dostępny dla mieszkańców, turystów, żeglarzy, wędkarzy etc.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:

  • Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem (mapka)
  • W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków
  • W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami
  • W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej)
  • Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane.
  • W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 722323157, Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983
  • W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki
  • Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.
Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco.

Zasady przeprowadzania kontroli przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Pryszczyca- aktualna sytuacja epizootyczna

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

UBÓJ ZWIERZĄT – SZKOLENIE TEORETYCZNE

Antybiotyki w hodowli zwierząt gospodarskich

Wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących działaność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów

Rolniczy Handel Detaliczny:

Ubój świń, owiec, kóz oraz cieląt na własny użytek.

Rejestr Podmiotów Paszowych.

Obowiązek zgłoszenia martwego przeżuwacza

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Zmiany w przepisach dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - ASF znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego z mięsa pozyskanego od świń ze strefy zagrożenia

 ARiMR - informacja - druk zgłoszeń dwupodpisowy

 Sektor spożywczy - wytyczne HACCP


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
ul. Prusa 3, 62-400 Słupca, tel. 63 275-19-83Opublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 19.07.2024
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 19.07.2024
Dokument oglądany razy: 86 829